revista
TRADE IN SERVICES / ROBERTS, John .- West Sussex: Development Studies Association , 2000 .- 1vol; 39pp; 25cms .- ISSN 0954-1748.-
Signatura: INTERNATIONAL DEVELOPMENT, Journal of, Nº2 (2000) 257pp-296pp ( revista )