revista
FIRM SIZE AND EXPORT BEHAVIOUR: AN INDIAN CASE STUDY / PATIBANDLA, Murali .- London: Frank Cass , 1995 .- 1vol; 14pp; 22cms .- ISSN 0022-0038.-
Signatura: DEVELOPMENT STUDIES, The Journal of, Nº6 (1995) 868pp-882pp ( revista )