revista
NEW EU ACP PARTNERSHIP AGREEMENT, The / DEARDEN, Stephen ; MIRA SALAMA, Clara .- West Sussex: Development Studies Association , 2002 .- 1vol; 11pp; 25cms .- ISSN 0954-1748.-
Signatura: INTERNATIONAL DEVELOPMENT, Journal of, Nº6 (2002) 899pp-910pp ( revista )